آیا سیروس ونس جونیور ، نایل ترامپ می تواند؟اشخاصی که با این موضوع آشنا هستند می گویند تحقیقات دادستان منطقه منهتن از زمان آغاز به کار رئیس جمهور سابق به طرز چشمگیری تشدید شده است. یکی می گوید: “مثل شب و روز است.” به گفته دیگری ، “منظور آنها تجارت است.”


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>