بحث ناهار خوری داخل خانه اصلاً بحثی نیستدر روز ولنتاین ، نیویورکی ها بار دیگر حق غذا خوردن در رستوران ها را دارند. نباید باشد


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>