در این حالت پس از تنظیم مبایعه نامه فروشنده از تحویل و تنظیم مدرک امتناع می کند. در همین وضعیت می توانند دادخواست خود را تهیه و تنظیم و به دادگستری مراجعه کند. یه همین می باشد که هر یک از مالکین ملک مشاع ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه‌ مراجعه و خواهش افراز ملک مشاع را بنماید و متعاقب مراد خواهان، اداره تصویب در آغاز بایستی بررسی نماید که آیا ملک قابل افراز می باشد یا این که خیر، پس از فروش ملک مور نظر، پس از کسر کارمزد و هزینه های اجرای سهم هر کدام از شرکا تقسیم خواهد شد. در این مبحث آنچه فراوان اصلی و قابل توجه است، تحویل فرع بر تهیه و تنظیم سند است. در شرایطی‌که موقعیت گفته درست و به تایید قانون و دادگاه باشد ملک مذکور به دادخواست شرکا قابل فروش و انتقال است. ملک ذکر شده باید در آغاز روال قانونی را طی کرده به این صورت که در آغاز باید به تایید اداره ثبت اوضاع و احوال برسد، در شرایطی‌که ملک آیتم نظر غیر قابل افراز مشخص و معلوم شود بر مطابق ماده ۴ ضابطه افراز و فروش املاک مشاع، به خواهش هر یک از شرکا و اساسی تهیه و تنظیم دادخواست به واسطه نماینده قانونی ملکی به فرمان دادگاه ملک به فروش می رسد. یک عدد دیگر از دعاوی که به کرات دربین فروشنده وخریدار صورت می دهد، عدم تسلیم مبیع بوسیله فروشنده به مشتری است. به این علت که تجربه و علم وی اکثر از دیگر وکلا می باشد. درحال حاضر به همین نکته باید دقت داشت که فرقی ندارد نماینده قانونی کرج باشد یا تهران ، چونکه هر وکیل از شهر یا استانی می تواند وکالت را در شهرها و راستا های دیگر انجام دهد. وکیل ملکی نیز اهمیت اعتنا به تجربه و علم حتمی در همین باره می تواند به مهربانی خریدار را هدایت و راه گشای ایراد او باشد. همین بوسیله نهاد سنجش انجام می شود و مسلم می باشد که کسانی که پذیرفته می شوند از بالاترین علم حقوقی و علمی هستند. عینی بودن چیزی فراتر از ارائه نقاط قوت و ضعف آیتم شما است. آیا وکیل وقت گذاشت تا مسائل را از روش تلفن اهمیت شما در فی مابین بگذارد یا فقط پولی را که از شما می خواهد بفهمد؟ برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از وکیل کرج تلفن ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر