خاطرات پدربزرگم از زندگی قبل از مرخصیکتاب طراحی شده توسط جیلیان تاماکی: تصاویر تابستانهای خیلی کوتاه و زیبا در بریتیش کلمبیا ، اقتباس از نوشته های پدربزرگ این هنرمند.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>