متاع کل اجزا روزنه رشته کویل استیل،از پاراگراف لولای درب روزنه بازدید باید بصورت تمام استیل بکار رود. ویژگی روزنه فن کویل چیست؟ اما چنانچه هوای بازگشت فن کویل از طرز روزنه زیر فن کویل تامین شود باید شیاردار باشد. در رایزرهای که حرفه کویل ستونی ایستاده به شکل سری به آن‌ها وصل شدهاند در دست گرفتن می تواند به طور اتوماتیک از نحوه کنار گذر دادن هوا از کویل به به وسیله دمپر صورت و کنار گذر شکل گیرد. درحالت کنترل از نحوه روشن و خاموش شدن فن، اهمیت کمتر توشه اتاق حرفه ازکار میافتد و هوای کمتری از روزنه پشت فن کویل وارد اتاق میشود. رویه دیگر تهویه هوای نو به وسیله هواساز مستقل و انتقال آن کلیدی کانال به اتاقها است. آنها بسته به فصل سال، مقادیر مشخصه هوای جریان یافته از تهویه مطبوع و اجزای کارگزاری شده می توانند عملکردهای متفاوتی را انجام دهند. روزنه های رشته کویل مشبک یکی از کهن ترین انواع دریچه های گزینه استفاده در سیستم های تهویه مطبوع می باشد که بازگشت هوا را سوای هیچ زحمتی به دستگاه منتقل می کند. از همین رو در شرایطی‌که برخی اتاقها نیاز به سرمایش و بعضا دیگر نیاز به گرمایش داشته باشد، همین سیستم قدرتمند به پاسخگویی به هر دو همین نیازها نیست. در این موقعیت می توان مدار لولههای زون داخلی را از مدار زون پیرامونی جدا کرد و برای تامین سرمایش زون داخلی ازچرخه با صرفه هیدرونیک استفاده کرد. در دست گرفتن اتوماتیک دستگاه بر اثر خاموش و پر‌نور شدن حرفه و گزینش دستی دورفن (کند، متوسط، تند) همپا دارای توزیع نامناسب هوا دراتاق، نوسانات دما و هم تولید صدا است. غالبا به رخ دستی بدور فن را میتوان روی هرکدام از سه شرایط کند، میانگین و تند قرارداد. در حالتی که در دست گرفتن به بوسیله شیر در اختیار گرفتن بر روی کویل شکل گیرد، همراه دارای کاهش توشه اتاق شیر در اختیار گرفتن به تدریج بسته می‌گردد و رطوبت زدایی ذیل میآید، گزیده که پس از چندی رطوبت اتاق می تواند بیشتراز حد آیتم لحاظ طراحی گردد. همچنین از آنجا که بر روی کویل شیرکنترل وجود ندارد، آب بادبی طراحی از کویل عبور کرده باعث رطوبت زدایی میشود. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دریچه حرفه کویل تهویه لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر