ب- ممكن می باشد کل چاهها را پایین عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد طبق شكل زير لوله مكش کل چاهها را اساسی يك كلكتور بهمديگر مرتبط تولید .در کل اين موردها ذكر اين نكته ضروري می باشد كه اختلاف ارتفاع بين مرحله آزاد آب در منشا مكش و محور ماشين کلیدی درنظرگرفتن مجموع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد . طول مکش در پمپ ها: ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از مرحله آزاد آب قرار گيرد طول مكش ناميده مي شود . شیر Back pressure: در صورتی که اختلاف فشار مکش و رانش کاهش از 1.5 بار باشد به کار میرود. در ضمن باید به این نکته هم توجه داشت که جریان سیال در همین پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد. به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي متفاوت ) ولی بايد در حیث داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . پمپ هاي جور جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده ارتباط مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين گونه پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. در غير اين شکل بر روي قطعات پمپ فشار وارد شده و ممكن می باشد كه منجر به سوختن الكتروموتور، ازكار افتادن پمپ، سوختن فيوز و تركيدن محیط و لوله ها و ساير معايب ديگر شود. بنابراین از همین پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا نمودن سیالی اساسی حجم کم ولی فشار بالا می باشد فروش دوزینگ پمپ دست دوم استفاده می کتتد. صنایعی که از این تجهیزات به کارگیری می کنند به طور کلی از همین پمپ ها برای تزریق یک جنس یا این که یک ماده شیمیایی مختص در میزان معلوم به جریانی از یک سیال به عنوان واکنشگر برای انجام واکنش های شیمیایی یا تعدیل شرایط فیزیکی استعمال می کنند. براي انتقال مايعات و مواد سيال از عمق هاي زياد طبق معمول شير يك طرفه اي در مدخل مجراي ورودي پمپ قرار مي دهند كه اين شير مايع را در مجراي ورودي محبوس نموده، و اهمیت ريختن میزان كمي آب در گوشه و کنار پمپ، در شروع کار پمپ سهولت داده مي شود. روش فعالیت پيستوني: اين پمپ تشكيل شده می باشد از سيلندر، پيستون، شير ورودي و شير خروجي. براي ممانعت از ورود اين مواد در مدخل مجراي ورودي پمپ گوشه و کنار اي مشبك كه طبق معمول از توري ساخته شده، قرار مي دهند و چون حتمی هست هر چندین مدت يك توشه اين صافي ها را بازرسي نمود و در صورت كثيف بودن تميز نمايند اين توري به طريقي کارگزاری مي گردد كه بتوان به سهولت به آن دسترسي حاصل نمود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دوزینگ پمپ به انگلیسی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر