نسخهی حساس ( Manuscript ) مقالات اهمیت استفاده از نرم افزار Microsoft Word نسخهی 2003 یا این که فراتر تایپ شود و جداول، منحنی ها، نمودارها (با برنامه Excel ) و تصاویر علاوه بر متن در فولدر های جداگانه کلیدی ذکر شماره عناوین و زیر نویس ها پیوست نوشته باشند. چرا که رعایت این نکات می تواند نقشی با در مراحل تألیف مقاله داشته باشد و همین نکات کلیه در ضمن تجربه های تحقیقی حاصل شده میباشد و همان طور که حکما گفته اند تجربه را تجربه نمودن خطاست؛ پس همه می بایست به این نکته ها دقت ضروری را داشته باشیم. گزارش های موردی ( Case report ) باید از موردها معدود پزشکی بوده و شامل گزیده غیر سازمان یافته حداکثر تا 200 کلمه (به پارسی و انگلیسی)، سوییچ کلمه ها، مقدمه، گزارش مورد، مشاجره تفصیلی، بخشی انگلیسی و فهرست مراجع باشد. در قسمت دعوا یا سرانجام گیری بایستی نویسنده معین نماید که چه مطلب جدیدی را به مطالب گذشته بیشتر کرده است. نتیجه، بایستی بهگونهای منطقی و مفید، روشنکننده مشاجره و حاصل یافتههای تحقیق باشد. 7- اگر یک نوشته دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در رخ مبادرت باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد. با همین وجود کسانی که تمایل دارا‌هستند نسبت به نگارش مقاله مروری مبادرت نمایند؛ میتوانند در خواست خود را یار اصلی یک ورقه از خلاصه نوشته آیتم حیث جهت سردبیر ارسال نمایند، که در رخ موافقت، مراتب جهت نگارش نوشته مروری اعلام میگردد. اطلاعات هویتی بیماران نباید در نوشتهها، عکسها و شجرهنامهها منعکس شود؛ مگر آنکه این اطلاعات به جهت مقاصد علمی واجب باشد و بیمار (یا والدین یا قیم او) رضایتنامهی آگاهانه را به جهت انتشار به رخ کتبی امضا نمایند. 5- اضطراری هست شخص دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به رخ متناسب تقسیم و رسید اخذ وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید. بعنوان نمونه اگر نویسنده نخستین و دوم یک مقاله در نشریات تیم ب اشخاص خارجی باشند و نفر سوم ایرانی باشد حداکثر تشویقی همین مقاله 100 میلیون ریال خواهد بود و اضطراری می باشد این فرد پس از اخذ تشویقی آن را دربین بقیه اشخاص اهل ایران نوشته تقسیم کند. ضروری میباشد رفرانس هر مطلبی که در این قسمت ارائه می شود در انتها گزاره یا جمله و یا این که حتی در شکل لزوم در وسط جمله اهمیت شماره معین گردد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دانلود مقاله در ایرانداک بدست آورید به سایت ما دانلود مقاله زیبایی شناسی مراجعه کنید.

ایندکسر