همینطور جهت پایداری از دیسپرس شدن سیلیکون، امولسیفایر را به آن بیشتر می کنند. به تیتر مثال روغن های گیاهی از خصوصیت های پایداری دوچندان مهربانی برخوردار میباشند زیرا از منابع بازسازی پذیر حاصل می شوند. از طرفی فعالیت تجهیزات الکترومکانیکال مثل پمپ ها و برخی مواد شیمیایی نیز باعث ایجاد فروش ضد کف سیلیکونی کف می شوند. تنش تراز ذیل قطرات ضد کف سبب ساز می شود تا سیلیکون به طور مداوم در فیلم های کف مجاور جریان یابد و مانع از تشکیل کف مجدد بر روی تراز گردد. مواد ضد کف سیلیکونی در مقایسه با ضد کف نفتی گرانتر میباشد اما سبب کاهش براقیت و تغییر و تحول فام رنگ می شوند. براین اساس به ترکیباتی نیاز است تا بتوانند کف تولید شده را حذف یا این که کمتر دهند. چنین اتفاقی منجر به نیاز به عملیات مازاد برای جداسازی و حذف دلیل از فرآورده می شود تا از تأثیر آن کاسته شود. از ویژگی های با آنتی فوم می اقتدار به ویسکوزیته کم و پخش پرسرعت آن در مرحله فوم اشاره نمود. فوم شناور در تراز بدترین گونه فوم است. گروه مهندسی پروسه پژوهشکده توسعه و گسترش صنایع شیمیایی کشور‌ایران با تکیه بر دانش روز و تجهیزات پیشرفته، اشکال آنتی فوم های سیلیکونی، غیر سیلیکونی و ترکیبی را به بازار عرضه می نماید همچنین قابلیت و امکان ساخت سفارشی ضد کف اهمیت توجه به مثال کف زا و تعیین میزان مصرف آن در مراحل های شیمیایی بر مبنا نحوه های پیشرفته علمی در پژوهشکده گسترش صنعت های شیمیایی جمهوری اسلامی ایران مهیا می باشد. قابل توجه ترین صورت کف ، شناور بودن کف بر روی تراز سهام است. در اثر مرور زمانه و در طول فصل بهره برداری دارای اعتنا به افت کیفیت چغندر قند، مقدار کف ساخت شده زیادتر و در سرانجام مقدار مصرف CF-730 ارتقا می یابد. هوای داخلی را می توان دارای تجهیزات مشابهی که حساس یک دانسیته متر میباشد که می تواند تغییرات حجمی مایع را اصلی گذشت دوران ثبت کند ، آزمایش کرد.

ایندکسر