مبارزه با آفت تفنگ آمریکادر سال 2020 ، تیراندازی در نیویورک بیش از هشتاد درصد افزایش یافت. شاین هریسون که با دانش آموزان دبیرستان کار می کند مأموریت دارد که جلوی قتل عام را بگیرد.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>