مبارزه برای آبی شدن جورجیا


عکس از الیاس نوولاژ / خبرگزاری فرانسه / گتی

در این ماه ، جورجیا چرخش کرد: منتخبان این کشور برای اولین بار از زمان انتخاب بیل کلینتون برای اولین بار ، رئیس جمهور دموکرات را انتخاب کردند. چارلز بتهیا می گوید ، تا حد زیادی به دلیل سازمان سیاسی در میان رای دهندگان سیاه پوست است. از این گذشته ، دونالد ترامپ هنوز تقریباً هفتاد درصد آرا white سفیدها را به خود اختصاص داد. بته در مورد تحول سیاسی دولت به دیوید رمنیک گفت ، و او با دو سازمان دهنده دموکرات صحبت کرد: نسه اوفوت ، مدیر اجرایی پروژه جورجیا جدید و رویس ریوز ، کمیسر ارشد شهر در کوردل ، جورجیا.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>