الیاف frp مناسبترین پوشش جهت ایزوله کردن و مقاوم سازی در گوشه و کنار های خورنده است. بدیهی است درصورتیکه میلگرد آجدار بوده و گوشه و کنار ترک مضرس باشد سرانجام رضایت بخشتر خواهد بود. واضح میباشد مقداري ملات از باطن سوراخ بیرون شده و مانده در پیرامون میلگرد در باطن ترک متراکم میگردد. براي کاشت میلگرد در آغاز سوراخی به قطر حدود 4 تا6 میلیمتر بزرگتر از قطر میلگرد و به ارتفاع مهاري آن و یا بخش اعظم به امداد دستگاه دریل، در بتن ساخت می شود و داخل آن حیاتی حجم مناسب ملات جاری لبریز می گردد. مقاومتهاي ارائه شده در جدول 2-1-3 به مقاومت جداره سوراخ، مقاومت پیچ یا این که میلگرد، طول سطح تماس میلگرد و یا پیچ کلیدی رزین، دسته و نحوه تولید حفره و مسافت بندي سوراخها بستگی دارد. در جدول 2-1-3 مقاومت کششی و مقاومت برشی توصیه شده براي پیچ یا این که میلگرد کاشته شده اساسی چسب اپوکسی ارائه شده است. نمونه اي از کاشت پیچ به امداد مواد اپوکسی داخل کپسول در رخ 2-1-2 نشان دیتا شده است. در بعضی حالات این مواد بصورت تفکیک باطن کپسول تعبیه میشوند. کپسول را وارد ترک کرده و میلگرد را به داخل سوراخ می کوبند، مواد در همان جا اصلی هم ترکیب شده و چسبندگی به مقاوم سازی اساسی شیوه frp وجود می آید. به این ترتیب آن ها را نمیتوان به رخ ادغام تام بسته بندي و حمل نمود، زیرا به شتاب می گیرند و فاسد میشوند. سیستم FRP بدین شکل تعریف و تمجید می گردد که الیاف و رزین ها برای تولید چند لایه مرکب مورد استفاده قرار میگیرند به نحوی که که رزین های مصرفی به مراد چسباندن چند لایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوشش ها به خواسته محافظت مصالح مخلوط شده استعمال مقاوم سازی سقف اهمیت frp میشوند. جراحت دیدگی بنا ها تاشی از بلایای طبیعی موجب وارد شدن ضرر و زیان و پیدایش نواقص در سازه ها گردد لذا به مراد استفاده مجدد، نیاز هست بنا ترمیم گردد. در طی زمین لرزه های آخر و در ساختمان های اساسی دال تخت که جزییات طراحی لرزه ای مناسبی نداشته اند، اتصالات ستون-دال زخم سازه ای قابل دقت ای دیده و در عاقبت تعداد تلفات انسانی قابل دقت بوده است. در روستا سال قبلی انجمن مهندسین ژاپن (JSCE)چند گزارش در رابطه اهمیت نحوه طراحی سیستم های FRP ارائه دیتا است. در طراحی همین حالات می بایست خوی کادر تقویت شده اهمیت در حیث گرفتن کمتر قابل دقت انحنای چرخش در قسمت های تقویت شده آیتم بررسی قرار گیرد.

ایندکسر