پیام جالب بایدن به پوتین ، ناوالنی و مستبدینبرای دومین بار طی چند روز ، رئیس جمهور جدید آمریکا در مقابله با ترور یک رژیم استبدادی ناکام مانده است.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>