تاثیرات مقاوم سازی و یا این که حذف جزئی یا این که کلی المانهای سازهای بایستی حیاتی دقت تحلیل شوند تا اثر گذاری آن‌ها بر عملکرد کلی بنا معین گردد. یکی از روشهای مقاوم سازی دیوارها استفاده از شاتکریت بتنی و مسلح کردن دیوار بتنی یا بنایی هست که در مقاوم سازی ساختمان به شکل کلی تاثیر متعددی دارد. به طور کلی FRP از دو جزء تشکیل شده است، جزء نخستین که قسمت باربر FRP محسوب می شود الیاف هستند. درروش نخستین گروت را به اطراف پی تزریق می‌نمایند و در شیوه دوم گروت را به صورت جامد در نشسته ای نامساوی جاگذاری میکنند. طریق تسلیح خارجی اهمیت مصالح FRP و روشهای خانواده آن، رایجترین روشها در تقویت سازه های بتنی میباشند. در صورتی که انجام همین عمل کلیدی نقص‌ روبرو شود، المانهای موجود در پیرامون ناحیه ممکن هست زیر تنش مازاد قرار بگیرند و این خویش ایراد ساز خواهد بود. یکی از شدیدترین و رایجترین مشکلات در بتن آسیب داخلی ناشی از خوردگی ناشی از اثر کلرید بر روی فولاد تسلیحکنندهی موجود در بتن است. همین انبساط فشار درونی ایجاد کرده، که سبب شکاف خوردگی و تورق بتن میشود؛ و همین خود منجر کاهش سطح ویژه فولاد تسلیح و کاهش گنجایش مقاومتی کاربر مزبور میگردد. مشکلات خوردگی به استدلال متاع این پروسه به وجود میآیند چون قابلیت و امکان انبساط تا ۸ برابر حجم اول خود را دارد. ديوار برشی فولادی می تواند به آسانی به کادر های فلزی موجود اضافه شود، ولی مقاوم سازی لرزه ای کادر های بتنی توسط ديوار برشی فولادی مراحل ابتدائی پيشرفت خود را طی می كند. اصطلاح مقاوم سازی در این حوزه‌ به معنای ارتقا مقاومت بنا در برابر ز‌لزله نمی باشد بلکه مراد بهبود عملکرد اجزای ساختمان در برابر کل نیروها می باشد , مقاوم سازی قم لذا به جهت ادراک خوبتر آن می قدرت از کلمه ی بهسازی لرزه ای به کار گیری کرد . بیش تر نمودن مهاربند فولادی به جهت مقاوم سازی ساختمان بتنی، ارتقا سختی، کمتر نیاز به رخ پذیری و ارتقاء مقاومت برشی سیستم را به ملازم خواهد داشت. در صورتی که به علت انحصار های فضایی در نزدیکی فونداسیون موجود نتوان از شمع برای ارتقاء گنجایش باربری پی استفاده نمود می توان از کوچک شمع ها به جای شمع استعمال کرد. کلاهکی مثل صورت در ذیل آن باید اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای مازاد اهمیت شمع موجود اطمینان حاصل شود. کندن زمین تا سطحی که فساد شمع مشهود باشد.- لایهبرداری ازسطح شمع تا قسمتهای داخلی آن به شکلی که فساد وخوردگی تماماً ازسطح شمع برداشته شود.

ایندکسر