مستند نیویورک را تماشا کنید مردم در همه جا رویاهای روشن و عجیب را در COVID-19 گزارش می دهند فیلم نیویورکر | CNE | Newyorker.com

[film projector whirring] [piano note playing] [static crackling] [Dreamer 1] خواب دیدم که در یک مکان کنسرت هستم. نمی دانم چرا ، اما مثل تغییر شکل است مثل یک GAP خیلی داغ و شلوغ من لباس های پراکنده و مردم را دیدم ، مردم در اطراف توده های بزرگ غر می زنند. و بعد فهمیدم … ادامه